Thursday, 21 July 2011

Elegance - Regency Fashion


'Elegance'

When I think of the Regency Fashion, I think of elegance...